Szkic Regulaminu Konkursu na projekt logotypu PSG

PSG planuje rozpisać konkurs na nowe logo dla Stowarzyszenia. Oto proponowany Regulamin tego konkursu. Proszę o konstruktywne uwagi, dopóki jest to szkic możemy Regulamin dopracować. Podane terminy są raczej przykładami, zostaną one na nowo wyznaczone tuż przed uchwaleniem Regulaminu.

(Wybaczcie formatowanie, nie miałem już na nie siły)


1.          ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1.1.        Polskie Stowarzyszenie Go, http://psg.go.art.pl, zwane dalej Organizatorem, ogłasza Konkurs na Logotyp PSG

1.2.        Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu logotypu oraz papieru firmowego PSG (zwanych dalej Logotypem), które stanie się oficjalną identyfikacją PSG i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych, identyfikacyjnych i wszelakich innych jakie władze PSG uznają za stosowne. W szczególności umieszczony będzie na:

a)      papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych

b)      plakatach, ulotkach

c)       ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych

d)      gadżetach okolicznościowych

e)      nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej

f)       nośnikach reklamy zewnętrznej

g)      pieczęciach

 

2.          UCZESTNICY KONKURSU

2.1.        Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty to znaczy Organizator nie stawia żadnych wymogów formalnych co do przygotowania zawodowego autorów.

2.2.        Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt 4. niniejszego Regulaminu wraz z deklaracją akceptacji warunków konkursu (Załącznik nr 1).

2.3.        Ilość przedstawianych prac przez każdego uczestnika nie jest ograniczona.

 

3.          PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs ma charakter czteroetapowy:

Etap 1.

Uczestnicy Konkursu wysyłają prace konkursowe na adres logotyp@go.art.pl.

Zgłoszenie konkursowe musi zawierać plik z propozycją logo w formacie JPEG oraz chronione hasłem archiwum RAR zawierające skan podpisanego własnoręcznie przez uczestnika konkursu oświadczenia z Załącznika 1.

Zgłoszenia konkursowe powinny być nadsyłane z adresów e-mail uniemożliwiających identyfikację uczestnika Konkursu, w szczególności nie mogą zawierać imienia i nazwiska uczestnika Konkursu.

Organizator powiadomi o otrzymaniu zgłoszenia konkursowego w formie zwrotnej wiadomości e-mail do nadawcy.

 

Po zakończeniu Etapu 1. Komisja Konkursu opublikuje w ciągu 2 dni zgłoszone prace na portalu https://sites.google.com/a/go.art.pl/logo/ oraz poinformuje o publikacji prac na serwisach: http://psg.go.art.pl, http://go.art.pl, oraz na fan page’u Polskiego Stowarzyszenia Go na Facebook’u (http://www.facebook.com/pages/Polskie-Stowarzyszenie-Go/103237129731363).

 

Etap 2.

Członkowie PSG korzystający z kont w domenie @go.art.pl mogą głosować na poszczególne zgoszenia konkursowe. Każdy członek PSG ma możliwość wskazać maksymalnie 3 prace konkursowe.

Dodatkowo członkowie PSG mogą komentować przesłane propozycje konkursowe.

Po zakończeniu etapu 2. zostaną wyłonione 3 najwyżej ocenione prace konkursowe. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wskazania dodatkowych 2 prac konkursowych. Dla każdego zgłoszenia konkursowego Komisja Konkursowa przygotuje uwagi. Uwagi oraz lista prac zakwalifikowanych do etapu 3 zostanie opublikowana na portalu konkursu najpóźniej 2 dni po zakończeniu etapu 2.

 

Etap 3.

Autorzy zgłoszeń zakwalifikowanych do etapu 3. mają możliwość wprowadzenie poprawek do prac zasugerowanych w komentarzach członków PSG oraz uwagach Komisji Konkursowej. Poprawione prace muszą zostać przesłane na adres logotyp@go.art.pl z tego samego adresu mailowego, z jakiego zostało wysłane pierwotne zgłoszenie. Organizator konkursu poinformuje o otrzymaniu nowej wersji logo za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail.

W przypadku nie napłynięcia poprawionej wersji za wersję ostateczną traktowane jest pierwotne zgłoszenie.

 

Etap 4.

Organizator opublikuje ostateczne wersje prac konkursowych na portalu konkursu.

Komisja Konkursowa na podstawie ostatecznych wersji prac konkursowych wyłoni laureata konkursu.

Werdykt Komisji zostanie opublikowany na portalu konkursu, informacja zwrotna zostanie wysłana do autorów zgłoszeń zakwalifikowanych do etapu 3.

Autor zwycięskiej pracy zostanie poproszony o ujawnienia hasła do archiwum zawierającego skan oświadczenia z Załacznika 1.

Organizator opublikuje nazwisko zwycięzcy na portalu konkursu.

Autor zwycięskiej pracy prześle na adres Polskiego Stowarzyszenia Go oryginał podpisanego oświadczenia z Załącznika 1., wydrukowane zgłoszenie konkursowe podpisane imieniem i nazwiskiem. Autor nadeśle również pracę konkursową w formie elektronicznej na adres logotyp@go.art.pl w źródłowym formacie wektorowym SVG.

Nastąpi podpisanie umowy między Polskim Stowarzyszeniem Go a autorem zwycięskiej pracy konkursowej o przekazaniu praw autorskich. Zostanie wręczona nagroda.

4.          FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

4.1.        Logotyp powinien jednoznacznie kojarzyć się z charakterem promowanej przez PSG gry go.

4.2.        W warstwie informacyjnej Logotyp zawierać musi nazwę stowarzyszenia lub jej akronim. Wymagana jest przygotowanie wersji zarówno z nazwą w języku polskim "Polskie Stowarzyszenie Go" lub „PSG” jak i w języku angielskim "Polish Go Association" lub „PGA”.

4.3.        Logotyp nie powinien zawierać znaków japońskich, chińskich lub koreańskich.

4.4.        Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum 4 kolorów).

4.5.        Każde zgłoszenie konkursowe może zawierać tylko jedną propozycję logotypu.

 

5.          OCENA PRAC

5.1.        Kryteria oceny prac:

5.1.1.       Walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w 4.2., pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność.

5.1.2.       Walory graficzne: profesjonalizm pracy zgodny z zasadami sztuki, zdolność zastosowania zgodne z 1.2.

5.1.3.       Walory użytkowe: możliwość edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych.

5.2.        Oceny i wyboru LOGOTYPU spośród prac dokona Komisja Konkursowa w składzie

a)            Błażej Madejski

b)            Marek Kamiński

c)            Michał Parkoła

d)            Stefan Wrocławski

e)            ? (artysta/grafik)

5.3.        Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.4.        Organizator zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu, jeśli taka będzie decyzja Komisji Konkursowej.

 

6.          TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

6.1.        Etap 1 (3 tygodnie):

6.1.1.       Prace konkursowe należy przesłać do dnia 20 lutego 2011r. (włącznie) na adres: logotyp@go.art.pl

6.1.2.       Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.1.3.       Organizator powiadomi o odbiorze pracy w formie zwrotnego e-maila do nadawcy.

6.2.        Etap 2 (1 tydzień):

6.2.1.       Etap trwa od 23 lutego 2011 do 1 marca 2011.

6.3.        Etap 3 (1 tydzień):

6.3.1.       Etap trwa od 4 marca do 10 marca 2011 roku.

6.3.2.       Finałowe prace konkursowe należy przesłać do dnia 22 grudnia na adres logotyp@go.art.pl

6.3.3.       Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.3.4.       Organizator powiadomi o odbiorze pracy w formie zwrotnego e-maila do nadawcy.

6.4.        Etap 4 (3 dni):

6.4.1.       Etap trwa od 11 marca do 13 marca 2011.

6.4.2.       Komisja Konkursowa najpóźniej 14 marca ogłosi zwycięzcę Konkursu.

6.4.3.       Werdykt Komisji Konkursowej zostanie przesłany do wszystkich autorów prac finałowych, a także opublikowany na serwisach psg.go.art.pl oraz go.art.pl.

6.4.4.       Laureat konkursu zostanie poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

6.4.5.       Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu a także wszystkich projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

 

7.          NAGRODA

7.1.        Laureat konkursu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 500

7.2.        Z autorem projektu wybranego do realizacji PSG podpisze umowę o eksploatacji LOGOTYPU. Umowa zawierać będzie postanowienie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, o których szczegółowo mowa w pkt 8 niniejszego Regulaminu. Autor wybranej pracy zobowiąże się do zawarcia umowy w terminie 14 dni od momentu wystąpienia z takim żądaniem przez Organizatora.

 

8.          PRAWA AUTORSKIE

8.1.        Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

8.2.        W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

8.3.        Autor wybranej pracy do ostatecznej realizacji w umowie zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji.

8.4.        Organizator konkursu po przejęciu majątkowych praw autorskich pracy może ją również w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym

8.5.        Przysłanie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

9.          DODATKOWE INFORMACJE

9.1.        We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Zarząd PSG

9.2.        W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: psg@go.art.pl.

 


 

Załącznik nr 1, OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

 

DANE UCZESTNIKA KONKURSU

 

Imię i nazwisko/ nazwa uczestnika konkursu: ………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania

ul. …………………………………………………………………………………………

kod…… - ……. miejscowość ……………………………………………………………

telefon …………………… e-mail ………………………………

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do konkursu projekt LOGOTYPU jest moim dziełem lub posiadam prawo do ich komercyjnego wykorzystania i przekazywania licencji na używanie osobom trzecim i nie naruszają niczyich osobistych praw autorskich.

Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu, w szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a.

 

….…………...…………………………………
Data i podpis osoby zgłaszającej projekt

Komentarze

Raz, brakuje informacji o formacie w jakim dostarczyć logotyp. Obowiązkowo powinien być to format wektorowy (np cdr) oraz dla ułatwienia przeglądania inny format (jpg czy pdf).
Dwa, trochę przekombinowane z tymi papierkami do praw autorskich. Klasycznie każdy uczestnik coś takiego podpisuje (że zezwala na wykorzystywanie i prezentację w celach konkursowych, oraz że w przypadku wygrania konkursu przekazuje stosowne prawa i nie będzie więcej dochodził żadnych finansowych roszczeń). Ponieważ konkurs kończyć się powinien spisaniem protokołu (też w regulaminie musi być ujęte), wtedy protokół wraz z oświadczeniem stają się prawnie akceptowalnymi dokumentami

1. Osobiście też sądzę, że końcowym formatem pracy powinien być plik CDR, Porfirion ma logo w SVG i są przez to same problemy gdy udostępniam logo innym organizatorom... (np do wsadzenia na ulotki...) [kiedyś będzie trzeba przerysować ;) ] wersja JPG, PNG, czy PDF bez problemu może być wygenerowana z CDR.

2. Nie podoba MI się pomysł z dwoma wersjami napisów w logo, tzn że i PSG i PGA [btw. poznań game arena], może to znacznie obniżyć jakość graficzną którejś z tych wersji, albo po prostu ograniczyć możliwości twórcze ;) zwał jak zwał, wolał bym jedną wersję, która się z czasem wszystkim opatrzy (i w kraju i za granicą). W ogóle osobiście nie spotkałem się, z logami organizacji, żeby miały dwie wersje napisów na nich. Choć chętnie zobaczę przykłady, czy to wyszło ładnie...
Osobiście został bym raczej przy PSG i już. Tak z ciekawości sprawdziłem, że Niemieckie Stowarzyszenie Go jakoś nie chwiali się u siebie angielską wersją loga ;) (http://dgob.de/) i linki do innych organizacji narodowych http://gobase.org/information/organisations/ Nie sądzę, że naśladownictwo jest jedyną i dobrą metodą, ale w tym miejscu bym się nie wyrywał z międzynarodowością PSG ;)

3. Ja miałbym inne wymagania co do kolorów, tzn. wersja kolorowa TAK (nawet bez ograniczenia kolorów) i wersja czarno biała, tak, żeby to samo logo dobrze wyglądało i w kolorze i na ksero. Czy może nawet w wersji dwukolorowej (bez szarości), na pieczątce, czy koszulce. (ewentualnie dodatkowo, lub zamiast cz-b wersja w skali szarości)

IMO nie ma sensu robić loga w innych językach. Inni nie zawracają sobie tym głowy więc nie bądźmy "świętsi od papieża".

Z czego wynika umożliwienie głosowania tylko posiadaczom konta w domenie go.art.pl?

Archiwum RAR? Dlaczego nie ZIP?
A co jeśli autor się nie będzie później odzywał, m.in. nie poda hasła?

@johnkelly: posiadanie konta w domenie go.art.pl jest tożsame z członkowstwem w PSG (tak mi się wydaje, no może kluby jeszcze mają takie konto jedno na klub). No a to, że członkowie PSG mają mieć prawo głosować nad swoim logiem, to wydaje mi się bardzo sensowne.

Jestem członkiem PSG i nikt mi nie oferował takiego konta w związku z wstąpieniem, do szczęścia mi ono kompletnie nie jest potrzebne.

No widzisz, a mi dano, mimo, że też mi nie jest potrzebna i bez niego było mi nawet wygodniej (np. w edycji wiki.go.art.pl), ale przeżyłem i jest mi z tym dobrze. No ale to nie na temat trochę ;)

Konta kiedyś były zakładane dla wszystkich, ale ze względu na brak zainteresowania (sporo osób nigdy się nie zalogowało) konta są tworzone przez Romka Pszonkę tylko dla zainteresowanych.

Jeśli ktoś nie zgłosi się odebrać nagrodę i ujawnić hasła, to będzie obowiązywać punkt 9.1 "We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Zarząd PSG"

W regulaminie pojawia się:
6.3.2. Finałowe prace konkursowe należy przesłać do dnia 22 grudnia na adres logotyp@go.art.pl

22 grudnia to nie pomyłka???

@anonim: we wstepie Stefan napisal, ze terminy sa przykladowe i zostana ustalone dopiero w koncowej wersji.

Zgadza się, 22 grudnia to pomyłka :) Przygotowywałem ten szkic długi czas i dopiero teraz udało mi się przedstawić Wam jakąś spójną wersję.

Interesują mnie problemy z formatem SVG. Jakie kłopoty napotkaliście, że pojawiły się głosy o zmianie na CDR?

Co do wersji angielskiej to może faktycznie jest to na wyrost, natomiast czarno-biała (czy odcienie szarości) może się przydać. Przemyślimy.

Ja akurat wiem o jednym poważnym problemie z CDR (http://en.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW#CDR_file_format) - jest zamkniętym formatem do którego wymagany jest płatny program CorelDRAW, nie jest w pełni obsługiwany przez darmowe programy: http://en.wikipedia.org/wiki/CorelDRAW#Support_in_other_applications
Kto kupi CorelDRAW, żeby później zmienić np. tylko wielkość logo PSG?

SVG jest otwartym formatem opartym na XML, obsługiwanym przez dużo więcej programów, w tym przeglądarki: http://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics

@marmez: czy możesz polecić coś konkretnego, działającego, do konwertowania CDR?

Kiepsko się daje skalować i importować do programów. Rozjeżdżają się kolory i obiekty. Trafiało mi się, że zaznaczając i usuwając jeden obiekt przy okazji usuwałem pół rysunku mimo, że nic nie wskazywało, iż tak się stanie. Trafiało mi się też, że niby wszystko dobrze się zaimportowało ale po zapisaniu i otwarciu jako np *.cdr rysunek był zmasakrowany.

@roman: hmm. nieczego do konwertowania nie podam niestety, chodziło mi o to że z CorelDraw można sobie wyeksportować na dużo formatów. :(

To ja może opiszę moje małe doświadczenie z SVG. Logo (http://szczecin.go.art.pl/pliki/#logo ) przygotowałem w Inkscape, bo również lubię, darmowe, otwarte, i standardy i programy. No i już mi się nie chce babrać w piratach...
Pierwszy problem, to że nie mogę tego loga z Inkscape wyeksportować poprawnie do PDF, bo wcina przezroczystości w tym gradienty i coś tam przesuwa. Przy plakacie problemy tyły takie same. muszę wszystko do PNG albo czegoś podobnego. (a jak chce wydrukować gdzieś indziej, to tego PNG wrzucam do PDF... duuuży plik się robi, no ale trudno, działa). No ale to jest problem do przeżycia ;) Może ja czegoś nie umiem rysować, bo grafikiem to ja nie jestem :(

Swego czasu trochę chodziłem obok porobienia koszulek klubowych (dalej ich nie ma) i wszędzie gdzie pytałem to trzeba mieć projekt w CDR, podobnie z pieczątkami z własną grafiką w nich.

Za drukowanie plakatów głowy nie dam, drukarnie też najchętniej wezmą CDR, ale tutaj chyba też przyjmą PDF bez większych problemów. (głowy nie dam). O SVG to oczywiście zapomnij, jak nie wykrzywią twarzy w grymacie o czym on mówi, to już jest dobrze, ale z tego formatu nie wydrukują :(

Za to jak byliśmy na imprezach u innych organizatorów, to dwa razy przygotowywali (oni) porządne plakaty, robili je w CorelDraw... z Inkscape nie mam eksportu do CDR (oczywiście przez zamkniętość tego niestety), a Corel nie obsługuje SVG (chyba, że się coś zmieniło, te wersję, które mieli tamci nie obsługiwały), z Inkscape udało mi się wyeksportować do AI (Adobe Ilustrator) i niby Corel to łyka, ale znowu wcięło cienie na kamieniach... tragedii nie było. Oczywiście też im wysyłam PNG z przezroczystościami... Tak czy owak tym, że nie mam standardowego logo w CDR robię trochę kłopotu innym.

Oczywiście problemy z kosztami obsługi loga w CDR niestety są, do tworzenie prac wykorzystywanych komercyjnie chyba są dużo droższe licencje niż takie domowe. Wtedy płacenie jakiemuś grafikowi za jakąś edycję jest z pewnością nieprzyjemne...

Może ostatnio się coś zmieniło w obsłudze i możliwościach konwersji SVG, osobiście chciałbym :/

Jeszcze jest (albo i nie) problem, że jeżeli ktoś zajmuje się grafiką = umie coś ładnego zrobić, to mniej prawdopodobniej, że oni umieją używać Inkscape niż, że używają Corela, ale mogę się mylić. ;)

[offtop: to podobnie jak wydawać w polsce książkę pisaną w latexu, no ale to znam tylko z opowieści ;) w zachodnich drukarniach ponoć udostępniają ostylowanie latexowe, żeby od razu to wykorzystywać i wszystko wyglądało jak sobie życzą ]

Dodane:
Teraz widzę na tej wikipedii, że niby Corel ma import i eksport do SVG, :) ciekawe jak to działa... ;) trzeba by się dowiedzieć :/

Jeśli drukujesz cyfrowo - biorą pdf. Przynajmniej do tej pory nigdy się z jakąś awersją do pdf nie spotkałem.

PDFy biorą, owszem, ale PDF PDFowi nierówny - spotykałem się już nieraz z klauzulą "PDFów wygenerowanych z Corela nie przyjmujemy." :>

Zaś swoją drogą, Corel jest do kupienia za 300 zł... No ale to bardziej a propos używania go przez PSG, niż konkursu.

Aha, Stefan - to chyba jest konkurs na logo, ogólnie - logotyp składa się wyłącznie z liter, np. CocaCola, IBM a logo może (nie musi) mieć też i sygnet, jak Adidas czy Pepsi.

I nie odmienia się: zostały wybrane logo, nie lubimy tego/tych logo, pracuję nad logo. :)

Dzięki Matis, dobrze wiedzieć, że też to czytasz :)

Dyskutujecie tylko o formatach plikow i o niczym wiecej. O rzeczach tak naprawde wtornych.

1. Slowkiem drobnym NIKT nie wspomnial o tym, co to logo ma KOMUNIKOWAC, jaki przekaz ma niesc, do jakiej grupy docelowej byc adresowanym, jednym slowem BRIEF KREATYWNY to pojecie nieznane nikomu.

Choc nie wierze, aby moja uwaga byla wzieta pod uwage (jeden taki konkurs juz byl zorganizowany i skonczylo sie na niczym, tez o tym wtedy pisalem, wiec dla mnie to tylko smieszne jest).

2. Za 500 zlotych mozna spokojnie znalezc profesjonalna agencje reklamowa, a przynajmniej zawodowego grafika, ktory moze nie zrobi calej identyfikacji wizualnej i ksiegi znaku, ale przynajmniej zrobi w miare porzadne logo i skieruje Wasze myslenie na wlasciwy kierunek. Logo na pewno o 2 klasy lepsze od produkcji amatorow nie majacych strachu przed kolorami, proporcjami i kompozycja. To, co bylo przeslane w poprzednim konkursie, to bylo kosz-mar-ne!

3. Taka agencja doradzi i wie lepiej sama, w jakich formatach ma wykonac to logo i je tak wykona w kilku wariantach, aby bylo dobre do praktycznych zastosowan, bez akademickich rozwazan o logo w PDF.

4. Do ewentualnych chetnych, ktorzy sie juz __naumieli__ obslugi GIMP-a. Ukazalo sie ostatnio sporo fajnych ksiazek o projektowaniu, m.in. logo. Mozna pojsc do ksiegarni czy biblioteki i przynajmniej je przekartkowac, zanim zacznie sie straszyc ludzi swoimi pomyslami :) Ta wiedza tez przydalaby sie czlonkom szanownej komisji :))

Wezcie Leszka Soldana do komisji, zna sie na reklamie, wspolpracuje z Warszawska Szkola Reklamy (tak mi sie zdaje), to naprawde Wam cos doradzi, jak sie to robi albo kogos znajdzie.

Ad. 1 - Mam wrażenie, że mylisz logo ze znakiem handlowym. Chyba, że PSG ma mieć inne logo dla każdej grupy docelowej.

Ad. 2 - Wedle mej wiedzy od profesjonalnej firmy za 500pln można uzyskać co najwyżej poprawki na posiadanym materiale.

1. "Logo - graficzny znak towarowy spełniający rolę marketingową a jednocześnie informacyjną, poprzez skrótowe, ale łatwo zauważalne i łatwo zapamiętywane przedstawienie symbolu firmy, instytucji, organizacji" - wiec co tu mylę?

2. Wedle mej wiedzy, popartej dowodami, a nie siłą argumentu autorytetu (jest tak, bo JA tak mówię) :

Google --> "projektowanie logo cennik" -->
- od 199 zl, od 299 zl, od 399 zl, od 499 zl....

Nie lap mnie za slowka, co to znaczy "profesjonalna firma". Wg mnie to NA PRZYKŁAD taka, ktora zrobila iles tam projektow na zlecenia, w przeciwienstwie do amatorow, ktorzy bez pojecia o projektowaniu biora sie za wykonanie logo - taka definicja powinna nam na razie wystarczyc.

Jakos mam wieksze zaufanie do takich "firemek" niz do amatorow.

Zdaję sobie sprawę, ze sa firmy lub autorzy, ktore za projekt biora po kilka tysiecy, albo i 10.000 PLN. Logo Metro, o ile pamietam dobrze - 4 albo 7 tysięcy. 6.000 EURO ->www.ec.europa.eu/organic-logo
Logo polskiej TV tez kosztowalo niebagatelne pieniadze.

To jednak nie oznacza, ze nie mozna znalezc profesjonalnej firmy, ktora zgodzi sie wykonac logo za 500 zlotych.

Logo Nike kosztowalo kilkadziesiąt dolarów :))

A co to oznacza "poprawki na posiadanym materiale"?

3. marmez - tez wydaje mi się, że jest to konkurs na logo, a nie logotyp. Tymczasem w regulaminie mowi sie konsekwentnie o logotypie. Czyli rysunek dwoch kamieni odpada z konkursu?
A czy logotyp z dwoch kanji to jeszcze logotyp czy juz logo? ;)

Tyle, że ta profesjonalna firma za 500pln często zleca fizyczne wykonanie np studentom, niekoniecznie zawodowym grafikom, bywa że zaczepiającym się na kilka takich robótek, jednocześnie firma szczyci się wykonawstwem w 48h. Możesz przyjmować, że za 300pln i w 48h dostaniesz profesjonalnie wykonany materiał, pozwól że jednak będę sceptyczny. Chcesz mieć profesjonalną robotę, "profesjonalnie" zapłać - faktycznie profesjonalna robota zaczyna się 2.000, tyle wynika z mojego doświadczenia, popartego płaconymi fakturami a nie goglami. Jeśli jeszcze chcesz logo, czy raczej znak handlowy, dedykować określonej grupie docelowej to zacznij od badań w tym kierunku, na które PSG musiałoby ciułać kilka lat składkę.

Poprawki na posiadanym materiale oznacza, że ty wysyłasz co masz, grafik robi z tym porządek.

Z jednym absolutnie się z Tobą zgodzę - uczestniczący w tym konkursie winni mieć możliwość zaproponowania kilku wariantów swojego loga.

BTW: są gdzieś dostępne projekty z poprzedniego konkursu?

@johnkelly nie wiem skąd twoja wiedza o kosztach "profesjonalnej" pracy. Znam wielu grafików i zawodowych rysowników, samemu często pośredniczę w zleceniach dla nich i kwoty o których mówisz są nierealne (naprawdę ciężko jest znaleźć idiotę, który będzie chciał tyle zapłacić). Może to kwestia cenników warszawskich albo zagranicznych, ale u nas na wsi w trójmieście z przyjemnością wita się taką informację o konkursie i z przyjemnością się weźmie w nim udział. Tym bardziej, że za poprzedniego zarządu był identyczny konkurs na który nadesłaliśmy prace i potem cisza..., więc chętnie po modyfikacjach pokażemy zarządowi co potrafią 'tani zawodowcy' :)

@johnkelly: W powyższym szkicu nie ma ograniczenia ilości wariantów logo zgłoszonych do konkursu, tylko że każda wersja będzie rozpatrywana jako osobne zgłoszenie (Copy&Paste i nie widzę z tym problemu):

"2.3. Ilość przedstawianych prac przez każdego uczestnika nie jest ograniczona."

@Marmez: To nie to samo, w dodatku mnoży byty. Już pomijam marudzenie zawodowych malkontentów "ten to ma parcie, żeby chociaż te loga czymś istotnym się różniły". ;)

@Benerit: tyle kosztuje obsługa spełniająca punkt 1.2. Są tacy co płacą. Owszem, przysłowiowy spożywczak na rogu tyle nie da, ale i nie potrzebuje wydawać.