Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go

Polskie Stowarzyszenie Go zaprasza wszystkich członków i sympatyków na Walne Zgromadzenie Członków, które tradycyjnie już odbędzie się podczas Międzynarodowego Warszawskiego Turnieju Go.

Miejsce:
Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego
Krakowskie Przedmieście 26/28
Gmach Archeologii.


Termin:
Sobota, 25.06.2011
I termin: godzina 20:00
I I termin (w przypadku braku kworum): godzina 20:30


W tym roku na WZC będziemy wybierać nowy skład Komisji Rewizyjnej.
Przypominamy, że WZC jest dobrym miejscem na poruszanie kluczowych dla Stowarzyszenia kwestii, dlatego zapraszamy wszystkich, dla których droga rozwoju PSG nie jest obojętna!

Komentarze

chyba trochę po terminie to ogłoszenie?

To, że po terminie to raz, gorzej że chyba pozostaniemy bez SK bo aktualnie mowa jest tylko o nowej KR. O takich drobnostkach jak proponowany porządek obrad, itp to nawet nie ma co wspominać...

W zasadzie termin walnego został ogłoszony 9 marca 2011.

Johnkelly, poproszę linka do tej wiadomości z 9 marca kiedy Zarząd powiadomił o terminie (bazowy i w przypadku braku kworum), miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Bo "w zasadzie" o terminie to wiemy afair od połowy ubiegłej dekady (od czasu jak WTG został przeniesiony z połowy czerwca na jego koniec).

Termin i lokalizacja wisi na www turnieju warszawskiego. Drugi termin wynika wprost z par.18.ust.3 Statutu. Porządku obrad brak co oznacza, że ma zastosowanie par.20.ust.1 Statutu określający przedmiot obrad walnego.

Paragraf o zawiadomieniu to jest w par.19.ust.1 jeśli już odwołujesz się do statutu.

Zwykłem świadomie powoływać się na przepisy. W dodatku dokładnie w kontekście dyskusji.

§ 20
1. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Członków zwołuje corocznie Zarząd w terminie do
dnia 30 czerwca. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest
rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego i podjęcie uchwały o udzieleniu tym władzom absolutorium. Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Członków dokonuje wyboru organów Stowarzyszenia na kolejną
kadencję i może rozpatrywać inne sprawy włączone do porządku obrad.

Nawiasem pisząc par.19.ust.1 jest sprzeczny z par.20.ust.3.

Ad świadomego powoływania się, poniżej masz część §19 ze statutu dotycząca powiadomienia. Co do porządku sam zauważyłeś, że go brak. Potem zaś wychodzą takie kwiatki, że wybory KR są w tej imitacji zawiadomienia powyżej, SK brak.

§ 19
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd
zawiadamia członków co najmniej miesiąc przed terminem Zgromadzenia pisemnie, za
pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość lub poprzez ogłoszenie
w prasie.

Dlatego par.20.ust.1 przywołałem w kontekście porządku obrad. Skoro Zarząd nie podał tegoż to znaczy, że ten jest taki jak precyzuje wymieniony paragraf. Wybory organów PSG odbywają się z mocy Statutu a nie z mocy zawiadomienia walnym. Nie przeczę, że Zarząd nie robi łaski podając porządek obrad, niemniej jego brak nie ma żadnego wpływu na wybory do KR i SK, tudzież ewentualnego uzupełnienia składu Zarządu.

U mnie w kalendarzu jest dzis 05.06.2011 wiec chyba jeszcze jest troche czasu ?

Tak czy inaczej jednak jakieś wieści i sprawozdania organów by się przydały.

ja bym chętnie posłuchał o:
1) stanie przygotowań do Mistrzostw Europy 2013
2) bilansie finansowym (przychody versus wydatki) za ostatni rok
3) sukcesach dotychczasowych i planach na przyszły rok
i tym podobnych rzeczy....