Archiwalny Regulamin Rankingowy PSG

Tekst regulaminu z maja 2005 z późniejszymi poprawkami (ostatnia z września 2009) obowiązujacy do 2 czerwca 2010.

Regulamin Rankingowy Polskiego Stowarzyszenia Go


Zasady ogólne
§ 1
 1. System rankingowy Polskiego Stowarzyszenia Go prowadzi osoba wyznaczona przez Zarząd PSG, zwana Prowadzącym System.
 2. Zarząd PSG powołuje Komisję Rankingową, według zasad i z kompetencjami określonymi w niniejszym Regulaminie.
§ 2
 1. Uczestnikami Systemu są gracze polscy, którzy uczestniczą w turniejach rozgrywanych w Polsce, oraz inni gracze zaakceptowani przez Komisję Rankingową.
 2. Uczestnik Systemu może być usunięty z Systemu decyzją Komisji Rankingowej.
 3. Uczestnik systemu niebędący członkiem PSG może być usunięty z Systemu również na własny wniosek.
 4. Prowadzący System ustala bieżący ranking (stopień wynikający z Systemu) graczy usuniętych z Systemu, na podstawie wyników turniejowych i ratingu EGF.
§ 3
 1. System przypisuje uczestnikom stopnie w skali kyu/dan, oraz punkty rankingowe PSG, obliczane na podstawie ich gier rankingowych.
 2. Grami rankingowymi mogą być gry: turniejowe, umówione lub internetowe.
 3. Gracze mają rating EGF, określony w systemie Europejskiej Federacji Go.
 4. Poszczególnym stopniom odpowiada ich rating modelowy EGF, zgodnie z Tabelą Ratingów Modelowych.
 5. Aktywny Uczestnik Systemu, to Uczestnik Systemu, który w ciągu ostatnich 13 miesięcy rozegrał co najmniej jedną grę rankingową lub poinformował Prowadzącego System o woli pozostania aktywnym.
 6. Nauczyciel, to osoba zgłoszona Prowadzącemu System, odpowiedzialna za naukę i promocję swojego ucznia.
§ 4
Prowadzący System udostępnia, w sposób uzgodniony z Komisją Rankingową, Listę Rankingową PSG, która zawiera aktualne stopnie i punkty rankingowe PSG oraz ratingi EGF Aktywnych Uczestników Systemu.

§ 5
 1. Uczestnicy Systemu zobowiązani są zgłaszać w turniejach swój aktualny stopień. W przypadku zgłoszenia niezgodnego z Systemem stopnia powyżej 6 kyu lub zgłoszenia dowolnego stopnia niższego niż posiadany, Komisja Rankingowa może ograniczyć możliwość rozgrywania gier umówionych lub internetowych przez tego Uczestnika, albo usunąć go z Systemu.
 2. Gracz, który został usunięty z Systemu, może wystąpić do Komisji Rankingowej o ponowne przyjęcie. W takim przypadku Komisja określa warunki powrotu gracza, w tym jego stopień.
 3. Gracz, który nie jest Uczestnikiem Systemu, może wystąpić do Komisji Rankingowej o wyznaczenie stopnia na konkretny turniej, jeżeli posiadanie stopnia PSG jest wymagane przez organizatora.
Gry rankingowe
§ 6
Grą rankingową może być gra bez limitu czasu, albo gra, w której czas na gracza wynosi co najmniej 30 minut i 10 sekund byo-yomi albo co najmniej 45 minut bez byo-yomi, z zastrzeżeniem § 9, a także każda gra, która jest uwzględniana w systemie ratingowym EGF.

§ 7
Uwzględniane są gry zgłoszone Prowadzącemu System nie później niż 3 dni po ich rozegraniu, lub nie później niż 3 dni po zakończeniu turnieju. W uzasadnionych przypadkach Prowadzący System może uwzględnić gry rankingowe zgłoszone w terminie późniejszym.

§ 8
 1. Grą umówioną do Systemu PSG jest gra rozegrana pomiędzy Uczestnikami Systemu, spełniająca następujące warunki:
  1. obie osoby grające uzgodniły przed rozpoczęciem gry, że jest to gra umówiona do Systemu PSG,
  2. handikap jest równy różnicy stopni obu osób grających,
  3. handikap mieści się w Tabeli Punktacji dla obu osób grających,
  4. wynik gry zostanie zgłoszony Prowadzącemu System.
 2. Uwzględniane są nie więcej niż dwie gry umówione rozegrane z tą samą osobą, chyba że stopień co najmniej jednej z osób grających ulegnie zmianie - w takim przypadku limit dwóch gier liczy się od nowa. Prowadzący System może uwzględnić grę umówioną rozegraną z handikapem równym różnicy stopni przed tą zmianą.
§ 9
Grą internetową do Systemu PSG jest gra rozegrana pomiędzy Uczestnikami Systemu i zgłoszona Prowadzącemu System, na warunkach określonych w Regulaminie Gier Internetowych do Systemu PSG, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Gry turniejowe
§ 10
 1. Grą turniejową do systemu PSG jest gra rozegrana na turnieju w Polsce lub za granicą, w której przynajmniej jedna z osób grających jest Uczestnikiem Systemu.
 2. W przypadku niewielkiej liczby uczestników lub niewielkiej liczby gier rozegranych w turnieju, Komisja Rankingowa może zadecydować, że gry rankingowe z tego turnieju będą traktowane jak gry umówione.
§ 11
 1. Organizator turnieju zobowiązany jest zapisywać do turnieju Uczestników Systemu z ich aktualnymi stopniami.
 2. Gracz polski, który nie jest Uczestnikiem Systemu, lecz był nim w przeszłości, może być zapisany do turnieju wyłącznie ze stopniem aktualnie wynikającym z Systemu, chyba że co najmniej 1 członek Komisji Rankingowej wyrazi zgodę na jego udział w turnieju ze stopniem niższym.
 3. Gracz polski, który nigdy nie był i nie jest Uczestnikiem Systemu, może być zapisany do turnieju ze stopniem nie wyższym niż 6 kyu, chyba że :
  1. co najmniej 1 członek Komisji Rankingowej wyrazi zgodę na jego udział w turnieju ze stopniem wyższym niż 6 kyu, jednak nie wyższym niż 3 kyu,
  2. co najmniej 2 członków Komisji Rankingowej albo 1 członek Komisji upoważniony uchwałą Komisji wyrazi zgodę na jego udział w turnieju ze stopniem wyższym niż 3 kyu, jednak nie wyższym niż 1 kyu,
  3. Komisja Rankingowa podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na udział tego gracza w turnieju ze stopniem wyższym niż 1 kyu.
 4. W przypadku naruszenia zasad określonych w ust. 1-3 Komisja Rankingowa może podjąć decyzję o nieuwzględnieniu tego turnieju w systemie.


 5. § 12
  1. Wyniki turniejów organizowanych w Polsce przekazuje Prowadzącemu System organizator turnieju lub wskazana przez niego osoba, w sposób określony przez Prowadzącego System.
  2. W przypadku turniejów zagranicznych zaleca się, by Uczestnicy Systemu biorący w nich udział przekazali niezwłocznie Prowadzącemu System co najmniej informację o tym, w jaki sposób można uzyskać dostęp do wyników turnieju.
  § 13
  1. Nieaktywny Uczestnik Systemu zgłasza do turnieju stopień nie wyższy, niż swój ostatni stopień. Komisja Rankingowa może zmienić stopień tego uczestnika w turnieju albo po turnieju, na podstawie ostatniego stopnia tego uczestnika oraz jego wyników w tym turnieju.
  2. Jeżeli do turnieju zgłosi się osoba, która nie była do tej pory Uczestnikiem Systemu, Komisja Rankingowa może:
   1. zatwierdzić stopień, z jakim grała w turnieju, albo
   2. określić stopień w turnieju albo po turnieju, na podstawie jej wyników.
  § 14
  1. Prowadzący System przekazuje osobie prowadzącej system ratingowy EGF wyniki turniejów organizowanych w Polsce, podając stopnie uczestników określone przez System.
  2. Jeżeli w turnieju zagranicznym uczestnik grał z innym stopniem, niż określony przez System, a zmiana ta spowodowałaby reset jego ratingu EGF, Prowadzący System może poinformować osobę prowadzącą system ratingowy EGF o stopniu uczestnika w Systemie.
  Punkty rankingowe
  § 15
  1. W Systemie PSG rejestruje się graczy o stopniu nie niższym niż 30 kyu.
  2. Punkty rankingowe PSG oblicza się dla Aktywnych Uczestników Systemu o stopniu co najmniej 20 kyu.
  § 16
  1. Za każdą grę rankingową Uczestnik Systemu otrzymuje liczbę punktów określoną w Tabeli Punktacji.
  2. Uczestnikom Systemu o stopniu PSG od 20 kyu do 1 kyu, do punktów obliczonych w sposób określony w ust. 1 dodaje się premię punktową w wysokości równej ich stopniowi wyrażonemu w kyu, tak jednak, by wynik za grę przegraną nie był dodatni.
  § 17
  1. Dla każdego Aktywnego Uczestnika Systemu oblicza się wynik z minimalnej liczby gier, określonej dla poszczególnych stopni w Tabeli Minimalnej Liczby Gier. Wynikiem tym jest najwyższa suma punktów z ostatnio rozegranych kolejnych gier, dla których rubryka w Tabeli Punktacji nie jest pusta, w liczbie równej lub wyższej od minimalnej liczby gier.
  2. Jeżeli od chwili ustalenia lub zmiany stopnia Uczestnik Systemu nie rozegrał jeszcze minimalnej liczby gier, na Liście Rankingowej PSG podaje się wynik stanowiący sumę punktów ze wszystkich gier rozegranych z nowym stopniem.
  § 18
  1. Dla każdego Aktywnego Uczestnika Systemu oblicza się również wynik z mniejszej liczby gier, stanowiący najwyższą sumę punktów z ostatnio rozegranych kolejnych gier, dla których rubryka w Tabeli Punktacji nie jest pusta, w liczbie mniejszej od minimalnej liczby gier, z zastrzeżeniem ust. 3.
  2. Wynik z mniejszej liczby gier podaje się tylko wtedy, gdy jest większy od zera i możliwe jest obliczenie wyniku z minimalnej liczby gier.
  3. Jeżeli wynik z minimalnej liczby gier jest dodatni i wyższy od wyniku z mniejszej liczby gier, wynik ten stanowi również wynik z mniejszej liczby gier.
  4. Wynik z minimalnej liczby gier oraz wynik z mniejszej liczby gier zeruje się za każdym razem po zmianie stopnia PSG, albo po upływie 13 miesięcy od rozegrania ostatniej gry rankingowej.
  Awans
  § 19
  1. Wprowadza się pojęcie normy punktowej. Normy punktowej nie uznaje się, jeżeli jej uzyskanie nastąpiło w wyniku przegranej gry umówionej.
  2. Normą punktową do awansu na stopień kyu jest wynik z minimalnej liczby gier wynoszący co najmniej 100 punktów lub wynik z mniejszej liczby gier wynoszący co najmniej 135 punktów.
  3. Normą punktową do awansu na stopień dan jest wynik z minimalnej liczby gier nie niższy od wartości określonej w Tabeli Norm Punktowych.
  § 20
  1. Awans na stopień do 6 kyu następuje, gdy Uczestnik Systemu uzyska normę punktową.
  2. Awans na stopień wyższy niż 6 kyu następuje, gdy:
   1. Uczestnik Systemu ma normę punktową oraz jego rating EGF nie jest niższy o więcej niż 50 punktów od ratingu modelowego stopnia, na jaki ma awansować, lub
   2. wynik Uczestnika Systemu z mniejszej liczby gier ma wartość nie niższą od normy punktowej oraz jego rating EGF nie jest niższy od ratingu modelowego stopnia, na jaki ma awansować.
  § 21
  Nauczyciel w uzgodnieniu z Prowadzącym System może wstrzymywać awans swojego ucznia na stopień nie wyższy niż 7 kyu. Awans na 6 kyu następuje automatycznie.

  § 22
  1. Nauczyciel może awansować swojego ucznia na stopień nie wyższy niż 6 kyu i nie wyższy niż własny stopień, bez konieczności uzyskania przez ucznia normy punktowej. W porozumieniu z graczem może tego dokonać także dowolny Uczestnik Systemu o stopniu dan.
  2. Awans następuje z chwilą przekazania Prowadzącemu System informacji przez osobę do tego uprawnioną. W uzasadnionym przypadku Prowadzący System może wstrzymać awans i przekazać sprawę do rozpatrzenia przez Komisję Rankingową. Komisja Rankingowa może również anulować każdy awans, który nastąpił tym trybie.
  3. W uzasadnionych przypadkach Prowadzący System może awansować Uczestnika Systemu na stopień wyższy niż 6 kyu przed otrzymaniem nowego ratingu EGF, jeżeli uczestnik uzyskał normę punktową określoną w § 20 ust. 2 lit. a lub b
  Weryfikacja stopni
  § 23
  1. W przypadku gdy rating EGF Uczestnika Systemu o aktualnym stopniu wyższym od 6 kyu jest przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe, z zastrzeżeniem ust. 3, niższy o więcej niż 100 punktów od ratingu modelowego jego stopnia, stopień ten podlega weryfikacji poprzez obniżenie do stopnia bezpośrednio niższego.
  2. Weryfikacja jest dokonywana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
  3. W przypadku awansu Uczestnika Systemu bieg 3-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się nie wcześniej, niż z chwilą otrzymania ratingu EGF po pierwszej grze turniejowej rozegranej przez tego Uczestnika po awansie.
  4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rankingowa lub samodzielnie Prowadzący System mogą wstrzymać weryfikację stopnia Uczestnika Systemu, do czasu otrzymania nowego ratingu EGF.
  § 24
  Komisja Rankingowa może obniżyć stopień Uczestnika Systemu w przypadku osiągania przez niego słabych wyników, po uzgodnieniu z:
  1. Uczestnikiem Systemu - w przypadku każdego Uczestnika Systemu,
  2. Nauczycielem Uczestnika - w przypadku Uczestników Systemu o stopniu PSG nie wyższym niż 6 kyu.
  Komisja Rankingowa
  § 25
  Komisja Rankingowa składa się z pięciu osób, w tym Prowadzącego System, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PSG, wśród których przynajmniej cztery posiadają w chwili powołania stopień dan.

  § 26
  Oprócz innych spraw określonych w niniejszym Regulaminie, Komisja Rankingowa:
  1. rozpatruje wnioski uczestników o awans lub spadek nie wynikający bezpośrednio z Systemu,
  2. analizuje działanie Systemu i jego usterki oraz proponuje czynności naprawcze i zmiany w odpowiednich regulaminach,
  3. rozpatruje przypadki naruszenia niniejszego Regulaminu.
  § 27
  1. Do podjęcia decyzji przez Komisję Rankingową wymagane jest oddanie trzech głosów za albo trzech głosów przeciw wnioskowi, bez konieczności oddania głosu przez wszystkich członków.
  2. Komisja może wybrać ze swego grona osobę, która będzie uprawniona do podejmowania decyzji w pilnych przypadkach w zakresie określonym przez Komisję.
  § 28
  Do czasu powołania Komisji Rankingowej lub w przypadku braku możliwości podejmowania przez nią decyzji, zadania Komisji wykonuje Zarząd PSG.

  Postanowienia końcowe
  § 29
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 maja 2005 r.
  2. Jeżeli w dniu wejścia Regulaminu w życie rating EGF Aktywnego Uczestnika Systemu jest niższy od ratingu modelowego jego stopnia o więcej niż 70 punktów, bieg terminu, o którym mowa w § 23, rozpoczyna się z dniem wejścia Regulaminu w życie.

  Prowadzący System:
  Krzysztof Grabowski (do 31.12.2009)
  P. O. Prowadzącego System
  Wiesław Sawicki (od 1.1.2010) - ranking@go.art.pl

  Tabela punktacji
  należny
  handicap
  handicap, z jakim rozgrywano partię
  +3 +2 +1 0 -1 -2 -3
  +5 +10 0 +20 0 +35 0 +35 0            
  +4 +10 - 5 +20 0 +35 0 +30 0            
  +3 +10 -15 +20 -10 +35 - 5 +35 0            
  +2 0 -15 +20 -25 +35 -15 +35 -10 +30 0        
  +1     + 5 -25 +30 -30 +35 -25 +30 -15 +20 0    
  0     0 -25 +15 -30 +25 -35 +30 -30 +20 -10    
  -1         + 5 -30 +10 -35 +15 -35 +15 -15    
  -2             0 -35 + 5 -35 +10 -15    
  -3             0 -35 0 -35 0 -15 +5 -10

  Za każdą grę rankingową, dla której rubryka w Tabeli Punktacji nie jest pusta, Uczestnik Systemu otrzymuje liczbę punktów określoną w tej rubryce. Z lewej strony rubryki określona jest liczba punktów za wygranie gry, z prawej strony - za przegranie gry. W przypadku remisu (jigo) sumuje się liczbę punktów z danej rubryki.

  Tabela Ratingów Modelowych
  Stopień PSGRating modelowy
  7 dan2 700
  6 dan2 600
  5 dan2 500
  4 dan2 400
  3 dan2 300
  2 dan2 200
  1 dan2 100
  1 kyu2 000
  2 kyu1 900
  3 kyu1 800
  4 kyu1 700
  5 kyu1 600
  6 kyu1 500
  7 kyu1 400
  8 kyu1 300
  9 kyu1 200
  10 kyu1 100
  11 kyu1 000
  12 kyu 900
  13 kyu 800
  14 kyu 700
  15 kyu 600
  16 kyu 500
  17 kyu 400
  18 kyu 300
  19 kyu 200
  20 kyu 100
  Tabela Minimalnej Liczby Gier
  Stopień PSGMinimalna liczba gier
  6 dan 50
  5 dan 40
  4 dan 30
  3 dan 25
  2 dan 20
  1 dan 15
  1 kyu 15
  < 1 kyu 10
  Tabela Norm Punktowych
  Awans na stopień PSGNorma punktowa
  7 dan170
  6 dan160
  5 dan150
  4 dan140
  3 dan130
  2 dan120
  1 dan110
  Uchwały Komisji Rankingowej na podstawie § 27 ust. 2 :
  z 9 sierpnia 2005 - Nadanie Krzysztofowi Bożkowi uprawnień do podejmowania decyzji w pilnych przypadkach, w zakresie awansowania bezpośrednio przed turniejem na wniosek osoby zainteresowanej, do stopnia 1 dan włącznie.
  z 28 lipca 2008 - Rozszerzenie uprawnień Krzysztofa Bożka o możliwość pilnego obniżania stopnia, zgodnie z § 24.